Bola

1. Amonit 2. Agat 3. Agat mszysty

4. Onyks, spinki i wsuwka